Provozní informační systémy

Kromě řízení technologického procesu, např. distribuce vody mohou být prostředky dispečerského software Retos využívány pro řadu dalších provozních potřeb a dispečink se tak stává i zdrojem řady dalších užitečných a unikátních informací, které jsou uživateli dostupné prostřednictvím rozšiřujících funkcí webového portálu RetosWeb.

 

Poruchová služba (neplánovaná údržba)

 

Řešení poruchové služby je provozováno v prostředí Intranetu. Formuláře pro zadávání a prohlížení údajů o poruchách i přehledy a vyhodnocení poruch jsou přístupné v prostředí běžného prohlížeče webových stránek. Údaje o poruchách a provozních událostech jsou ukládány v centrální databázi Microsoft SQL. Po zadání Uživatele a přístupového hesla se zobrazí Nabídka s objekty a funkcemi spojená s přístupovými právy přidělenými danému uživateli.

Pracovní plocha prohlížeče je rozdělena do 2 podoken, tzv. rámců. V levý rámec slouží jako navigace funkcí aplikace a je závislá na vybraném modulu a na právech přihlášeného uživatele. Po aktivaci odkazu v levém rámci označujícího moduly Provozní deník, Poruchy a Číselníky je změněn obsah levého a pravého rámce podle vybraného modulu, po aktivaci ostatních odkazů zůstává obsah levého rámce nezměněn a v pravém rámci je zobrazena odpovídající ASP stránka.

 

Řízení prací - WorkManagement

 

Aplikace řeší problematiku pracovních norem, sestavení plánu, agendu pracovních příkazů a hodnocení prací.

 

 

 Aplikace pro informační podporu pravidelných činností (údržbu) na zařízení je provozována v prostředí Intranetu společnosti SmVaK. Formuláře pro zadávání a prohlížení údajů o plánu, odpracovaných hodinách i srovnání plánu se skutečností jsou zcela přístupné v prostředí standardního internetovského prohlížeče a není potřeba instalovat speciální klientský software pro uživatele. Tento informační systém nevyžaduje pro svůj provoz existenci GIS, může však s jeho objekty spolupracovat. Údaje jsou ukládány v centrální databázi na platformě MS SQL Server.

 

Aplikace slouží k plánovaní a evidenci prací podle provozů, středisek, činností a lokalit. Základem pro sestavení ročního plánu jsou normy pracovních činností. Ty určují co, kde, jak často se má dle provozních normativů ve vodárenské společnosti provádět a jaké kapacity jsou k provedení úkolu potřebné.

 

Údržba – Asset Management

 

Tato intranetová aplikace je rozšiřujícím modulem Řízení prací. Slouží pro IT podporu celého procesu údržby. Jádrem agendy je registr zařízení hlavních technologických celků. Zařízení jsou na jedné straně spojena s předepsanými úkony plánované údržby a na druhé straně s provozní pozicí v rámci organizační struktury vlastníka/provozovatele. Na tomto základě je generován pro příslušné

asové období plán údržby, který je vstupem agendy Řízení prací. Subsystém Řízení prací zajišťuje vydávání pracovních příkazů a eviduje i výsledky provedených úkonů. Součástí aplikace je sada nástrojů pro vyhodnocení procesu údržby dle různých kritérií.

 

Energetika

 

Prostředky telemetrie jsou využity pro sledování informací o spotřebě a výrobě elektřiny, plynu a tepla na základě automatizovaných odečtů měřidel.

Aplikace slouží pro sledování informací o spotřebě a výrobě elektřiny, plynu, tepla, od definice sazeb za odběry, karet odběrných míst, zpracování odečtů za měsíční nebo libovolné odečtové období až po výpočet odebraného množství v kWh i Kč. Cílem aplikace je tvorba podkladů pro detailní kontroly faktur za dodávky energií a provádění úkolů energetického managementu.

 

Doprava

 

Aplikace je navržena jako specializované řešení pro problematiku evidence dopravy. Agenda dopravy provádí evidenci nákupu a spotřeby paliv pro dopravní prostředky a stroje v organizačních jednotkách a evidenci výkonů – ujetých kilometrů nebo prací v motohodinách.

Výstupem z agendy je i zpracování dohadných položek v elektronické podobě pro sledování nákladů v účetnictví.

 

Aplikace je rozdělena do modulů:

 • Karty dopravních prostředků, strojů, agregátů
 • Měsíční hlášení
 • Hodnocení norem spotřeby
 • statistiky

Řízení výroby vody

 

Intranetová aplikace Výroba vody poskytuje komplexní informační podporu celému procesu výroby vody od nákupu vody na zdrojích po její prodej distributorům a udržuje v rámci vodárenské organizace jednotnou datovou základnu. Aplikace spolupracuje s dispečerským, fakturačním a ekonomickým software uživatele.

Výstupem z agendy je i zpracování měsíčních podkladů pro účetnictví.

 

Aplikace pokrývá tyto základní funkcionality:

 • Správa měřících míst
 • Agenda procesu odečtů – denní, měsíční, ...
 • Denní hodnocení ztrát
 • Agenda plánování
 • Měsíční hodnocení výroby
 • Statistiky

Provozní deníky dispečera

 

Tato intranetová aplikace je rozšiřujícím modulem dispečerského portálu. Agenda deníků slouží pro vedení technických a provozních informací k jednotlivým provozním objektům. Tyto informace mohou být, díky intranetovému řešení, jednoduše sdíleny všemi oprávněnými pracovníky a napomáhá předávání provozních informací mezi dispečery a vyhodnocování jejich práce na manažerské úrovni.

 

Vyhodnocování ztrát v síti

 

Průběžné sledování ztrát v síti na základě denních odečtů nočních průtoků z provozních měřidel připojených do dispečerského systému. Jedná se o jednu z nejčastěji využívaných automatických nástrojů pro identifikaci úniků vody.

 

Podklady pro fakturaci vodného.

 

Využití systému dálkových odečtů měřidel (technologie AMR – Automatic Meter Reading) pro automatický sběr údajů z fakturačních vodoměrů.Tyto vodoměry musí být vybaveny datovým rozhraním pro spolehlivé odečítání stavů měřidel.

 

Dispečerské sestavy - provozní bilance

 

Tato intranetová aplikace je rozšiřujícím modulem dispečerského portálu, pracuje nad provozními databázemi vytvářenými archivačním systémem Retos. Slouží pro přehledné vyhodnocování průběhu sledovaných provozních činností. Rozsah a agenda dispečerských sestav má pro každou organizaci individuální podobu. Předností intranetového řešení je skutečnost, že veškeré datově náročné operace probíhají na serveru a nezatěžují komunikační linky. Výslednou sestavu si pak může uživatel "nasát" do excelu a výsledná data využít pro další práci. Příklady použití:

 • Sestava sledování průtoků a tlaků ve vodovodní síti
 • Sestava četnosti provozu GSM pro dálkové odečty
 • A další výkazy, reporty a protokoly nad daty z Retosu

Vytvořil BG