QLine a.s.

O nás

Společnost QLine působí jako inženýrská a SW kancelář. Dodáváme řešení telemetrie, automatické systémy řízení technologických celků, dispečerské a monitorovací systémy. Máme potřebné znalosti opřené o dlouholeté zkušenosti s dodávkami řešení v oblasti telemetrie a řídících center pro síťové společnosti v oblasti vodního hospodářství, tepláren, plynárenství a energetiky.

 

QLine aktuálně rozvíjí 3 základní směry podnikání:

 

Systémový integrátor pro automatizaci a telemetrii zejména v segmentu utilit ( provozovatelé rozvodných sítí vody, elektřiny, plynu, tepla ). Jedná se o dodávky a služby v oblasti: automatické systémy řízení technologických celků, dispečerské systémy rozvodných sítí a monitoring technologického zařízení.

 

Vývoj a prodej vlastního programového díla pro dispečerská centra a velíny. Vyvíjíme a dodáváme systémy SCADA a specializované SW komponenty pro AMR, AMM, M2M a nově i pro internet věcí - IoT.

 

Služby poskytování dispečerského dohledu – projekt Telemetrie.Cz - dispečink jako služba pod názvem QDispečink. Jedná se o provoz internetového dispečinku využívaný řadou obcí a měst samostatně provozujících vodovod. Službu rovněž využívá řada distributorů LPG pro celoplošný monitoring stavu zásobníků plynu a provozovatelé různých technologických zařízení pro monitoring a bezpečnou prezentaci provozních informací ze sledovaných objektů na internetu. Další důležitou oblastí jsou dálkové odečty měřidel pro potřeby dalšího zpracování ( fakturace, provozní bilance )

Nabízíme ověřená řešení:

 • Telemetrie – systémy dálkového měření a ovládání na platformě privátních radiových sítí i veřejných datových GSM/GPRS, WiFi, 3G, internetu.
 • Systémy řízení a ovládání technologických celků – ČOV, úpravny vod, průmyslová zařízení.
 • SCADA Retos.net®
 • Služby poskytování dispečerského dohledu – projekt Telemetrie.Cz
 • Systémy sběru dat pro obchodování s energiemi – sítě „SmartGrids“,
 • Odečtové centrály - systémy dálkového sběru dat z fakturačních měřidel pro potřeby fakturace a vyhodnocování
 • SW řešení pro IT podporu provozních informačních systémů– poruchová služba, řízení prací, energetická agenda, provozní výkaznictví,...

Naše přednosti

 • Zkušený a kvalifikovaný tým špičkových pracovníků dokonale se orientujících v oblasti automatizace, informačních a komunikačních technologií se znalostí výrobních procesů našich zákazníků.
 • Garantovaná funkčnost a spolehlivost dodávaných řešení.
 • Vlastní softwarové produkty s trvalým rozvojem klíčových komponent.
 • Provedení systému na míru - přesně podle Vašich potřeb.
 • Poskytování garantované technické podpory při provozování.

Valné hromady, informace pro akcionáře

Veškeré informace pro akcionáře jsou k dispozici na sekretariátu firmy.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

 Vyvíjíme stálé úsilí, aby Vaše osobní údaje byly řádně chráněny. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, pouze pro vymezené účely, a vždy v souladu s právními předpisy (zejména zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR).

 S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí, a chráníme je v maximální míře odpovídající dostupným technickým prostředkům. Máme nastavena přísná pravidla, určující, kteří zaměstnanci mohou přistupovat k Vašim osobním údajům (a případně ke kterým). Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k řádnému provedení služby nebo dodávky (například dopravci, nebo našemu obchodnímu zástupci) nebo jsme k tomuto oprávněni nebo zavázáni právním předpisem (audit, naši poradci, vyžádání státních orgánů).

Prosíme, věnujte odpovídající pozornost následujícím informacím. V případě nejasností rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně poskytneme vysvětlení. Pro tyto případy nás můžete kontaktovat na  email:qline@qline.cz

Správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost: QLine a.s, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25869302 zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. B 2413 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Zpracovávané údaje, účel a důvod zpracování

Zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádné dodání našeho zboží, řádné poskytnutí služeb, a Vaše pohodlí při jejich obsluze a objednávání, údaje potřebné abychom Vám mohli nabízet naše zboží a služby, a dále údaje, které potřebujeme, abychom dokázali splnit naše zákonné povinnosti a dokázali chránit naše práva.

Údaje shromažďujeme především o našich zákaznících (včetně potenciálních, kteří se zajímají o naše zboží a služby), a jejich případných zástupcích (včetně zmocněnců, členů statutárních orgánů, zaměstnanců jednajících s námi, společníků a majitelů právnických osob).

 Snažíme se minimalizovat rozsah osobních údajů, tak aby okruh těchto údajů byl přiměřený účelu, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme.

 

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje

Vaše jméno, kontaktní adresu, pokud podnikáte pak IČ a místo podnikání. Identifikační údaje shromažďujeme v rozsahu potřebném pro jednoznačnou identifikaci strany obchodu, pro přípravu smlouvy, plnění uzavřené smlouvy, ochranu našich práv a splnění zákonných povinností (například účetnictví a DPH). Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • splnění povinností vyplývajících z právních předpisů
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Kontaktní údaje

Váš email a telefonní číslo. Tyto údaje shromažďujeme pro pohodlnější průběh objednání a dodání zboží a služeb, zasílání servisních zpráv, zajištění a zjednodušení naší vzájemné komunikace.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak kontaktní údaje zpracováváme také pro tento účel. Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
 • Váš souhlas (v případě zasílání obchodních sdělení)

 Údaje o produktech a službách

Zpracováváme informace úzce související s výkonem našich služeb. Zpracováváme informace o službách a dodávkách řešení, které jste si u nás objednali, které jsme Vám dodali, a to pro zajištění plnění našich dalších povinností vyplývajících z uzavřených smluv (například reklamace). Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Profilové údaje

Zpracováváme některé Vaše ekonomické a obchodní informace a riziková data. Pro ochranu našich práv můžeme zjišťovat údaje vypovídající o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (například záznamy v Insolvenčním rejstříku nebo Centrální evidenci exekucí). Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

IP adresa / geolokace IP adresy

V případě práce na portálu telemetrie.cz zpracováváme Vaši IP adresu, a její velmi přibližné geografické umístění (s přesností v řádu desítek kilometrů), a to pro prevenci podvodu / zneužití Vašeho účtu a ochranu našich práv. Důvod zpracování:

 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies pro personalizaci, statistické a marketingové účely. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Pokud s používáním souborů cookies nesouhlasíte, opusťte tyto stránky nebo vypněte soubory cookies prostřednictvím nastavení či doplňků webového prohlížeče. Upozorňujeme, že takové nastavení může mít negativní vliv na správnou funkčnost těchto webových stránek.

Doba uchovávání Vašich údajů

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Máme nastavena pravidla pro zajištění, abychom Vaše údaje nedrželi déle, než je nezbytně nutné.

Vaše osobní údaje potřebujeme uchovávat do doby:

 • uplynutí veškerých promlčecích dob souvisejících se smluvními vztahy mezi námi (obvykle 10 let od splatnosti posledního nároku)
 • uplynutí veškerých dob, po které jsme povinni uchovávat účetní podklady (nejdelší je zpravidla uchovávání podkladů pro účely DPH - tedy 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění)

Údaje, které zpracováváme pouze na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou tento Váš souhlas trvá (zpravidla 5 let, pokud Váš souhlas neodvoláte dříve).

 Jste povinni nám osobní údaje předat?

Osobní údaje, které zpracováváme pouze s Vaším souhlasem, nám nejste povinni poskytnout.

V ostatních případech, kdy osobní údaje požadujeme, bez poskytnutí těchto údajů s Vámi nejspíše neuzavřeme žádnou smlouvu (pravděpodobně bychom nebyli schopni smlouvu platně uzavřít, případně bychom neměli dostatečně zajištěno, že bychom dokázali splnit naše povinnosti vyplývající z právních předpisů, či bychom nemohli dostatečně chránit naše práva a oprávněné zájmy).

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme především od Vás. V případě, kdy je toto nezbytné – doplňujeme, aktualizujeme a ověřujeme osobní údaje s využitím veřejně dostupných zdrojů, zejména veřejných rejstříků (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, Centrální evidence exekucí).

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme sami. Třetím osobám Vaše údaje předáváme pouze v případě, že jste nám k tomu poskytli souhlas nebo je to nezbytné k dosažení některého z účelů, pro které Vaše údaje zpracováváme.

V nezbytném rozsahu můžeme poskytnout Vaše osobní údaje našim obchodním zástupcům (identifikační údaje a kontaktní údaje), dopravcům (identifikační údaje a kontaktní údaje), našim účetním, auditorům, případně právním poradcům, a některým dalším subjektům.

Vaše údaje nikdy nepředáváme do zemí mimo EU.

 

Vaše práva a jejich uplatňování

Máte právo požadovat po nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vás, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Můžete požadovat umožnění přenosu Vašich osobních údajů. Můžete nás požádat o opravu nesprávných nebo nepřesných informací. S ohledem na účely zpracování máte také právo, abychom doplnili neúplné údaje. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je zpracováváme neoprávněně.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat (v každém obchodním sdělení je možnost zastavení jejich zasílání, nebo zasláním odvolání písemně nebo elektronicky na naše kontaktní adresy v záhlaví tohoto dokumentu).

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vytvořil BG